Chính sách thanh toán


Chính sách thanh toán 

  • Takamart cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên trang web takamart và Ứng dụngTakamart
  • Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng.
  • Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người Dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho Chúng tôi.
  • Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này một cách cẩn thận. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng gửi mail.
  • Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào Takamart, sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp trên Takamart, Người Dùng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Người Dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP Takamart. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Takamart. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Người Dùng được hiểu là Người Dùng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.