Điều khoản


Quy định về tài khoản

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng việc đăng ký Tài khoản trên website hoặc Ứng dụng Takamart, bạn và Takamart đã thiết lập một quan hệ hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đăng tin và các dịch vụ khác mà Takamart cung cấp trên website và Ứng dụng Takamart.

1. Đăng ký tài khoản trên website và Ứng dụng Takamart:

– Để sử dụng một số tính năng của Takamart, bạn phải tạo Tài khoản trên website và/hoặc Ứng dụng (Đăng ký tài khoản).

– Khi tạo Tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu tài khoản).

– Nếu bạn cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho Takamart, chúng tôi có quyền tin rằng bạn đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển giao thông tin của họ cho chúng tôi.

2. Bảo vệ tài khoản:

– Để sử dụng và bảo vệ Tài khoản, bạn phải cung cấp một số điện thoại và Mật khẩu (Dữ liệu đăng ký) để bảo vệ tài khoản.

– Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật Mật khẩu này, Takamart không có bất kỳ trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Mật khẩu của bạn bị mất mát và/hoặc bên thứ ba nào khác biết đến Mật khẩu của bạn.

– Nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình đối với bất kỳ bên nào khác thì bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên Tài khoản của Bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động của bạn.

– Hành vi sử dụng dữ liệu đăng ký của người khác mà không được thực hiện dưới sự đồng ý hoặc khi có sự quan sát của người sở hữu Tài khoản được coi là trái phép.

– Takamart sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của Takamart hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

– Bạn sẽ thông báo ngay lập tức cho Takamart nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật vào Dữ liệu tài khoản hoặc Dữ liệu đăng ký của bạn.

3. Quy định khác:

– Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin cá nhân.

– Việc yêu cầu, sử dụng, bảo vệ dữ liệu được quy định cụ thể trong Chính sách bảo mật.

4. Riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân:

– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật.